Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere

CUBIC Modulsystem

 
 

1. Indledning

CUBIC værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæs-sig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.
 
I det følgende kan du læse vores politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du sender en uopfordret eller opfordret ansøgning til os. 
 
I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes CUBIC som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:
 
CUBIC-Modulsystem A/S
Skjoldborgsgade 21
9700 Brønderslev
Tlf.: +4598822400
CVR: 57817712
E-mail: info@cubic.eu 
 

2. Behandling af dine personoplysninger i rekrutteringsøjemed

CUBICs behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en ansøger ønsker slettet, og som vi ikke længere har noget grundlag for at behandle. 

Når du sender en ansøgning til os, forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Disse oplysninger indhentes for at kunne vurdere, om du er egnet til den pågældende stilling. Grundlaget for behandlingen er derfor at kunne behandle og vurdere din ansøgning og de tilhørende bilag. 
 

2.1 Behandling af personoplysninger ved modtagelse af opfordrede jobansøgninger 

Ved opfordrede jobansøgninger behandler virksomheden de personoplysninger, der modtages i ansøgningen og de tilknyttede bilag. Dette udgør typisk kontaktoplysninger på ansøgeren, oplysninger om kvalifikationer, erfaringer, motivation for ansøgningen og personlige og faglige egenskaber hos ansøgeren. 

 
Alle afgivne personoplysninger vil blive behandlet og opbevaret under rekrutteringsforløbet, hvorefter de vil blive slettet. Et rekrutteringsforløb vil maksimalt vare 6 måneder.
 
Hvis vi ønsker at gemme interessante og relevante ansøgninger, som modtager afslag på opfordret jobopslag, indhentes der samtykke til at opbevare ansøgning og bilag i yderligere 6 eller 12 måneder. 
  

2.2 Behandling af personoplysninger ved modtagelse af uopfordrede jobansøgninger 

Uopfordrede jobansøgninger vil blive besvaret med en kvittering for modtagelse. 

Vi gemmer altid uopfordrede ansøgningen gemmes i 6 måneder efter modtagelsen. I denne periode vil vi vurdere, om det er relevant at indkalde dig til en samtale. Hvis du indkaldes til en jobsamtale, opbevarer vi din ansøgning med bilag, indtil der er truffet en endelig afgørelse om ansættelse, dog aldrig mere end 6 måneder efter modtagelsen. 

 
Såfremt vi ønsker at opbevare uopfordrede ansøgninger i længere tid end 6 måneder, indhentes vi et særskilt samtykke hertil fra dig.  
 

2.3 Personlighedstest 

I nogle tilfælde gennemfører kandidater til ledige stillinger hos os en personlighedstest. Testen gennem-føres i så fald elektronisk via et rekrutteringsbureau. 
 
Formålet hermed er alene for at vurdere, om ansøgeren er egnet til den pågældende stilling, og du vil altid blive bedt om at samtykke i at tage testen, før den påbegyndes. Personlighedstesten forudsætter alene afgivelse af almindelige personoplysninger.
 
Hvis du ikke ansættes, vil resultatet af testen blive slettet, når rekrutteringsforløbet er ovre.  

 

2.4 Referencer 

Referencer vil blive indhentet i det omfang, de findes nødvendige i rekrutteringsprocessen og kun vedrørende ansøgere, som har givet os samtykke til, at der kan indhentes referencer. Vi opfordrer derfor til, at du anfører dette i din ansøgning. 

Der vil alene blive spurgt ind til dine kvalifikationer, tidligere arbejdsopgaver og ansvarsområder med henblik at vurdere, om du er egnet til den pågældende stilling. 
 
Referencerne vil blive slettet sammen med ansøgningen efter endt rekrutteringsproces, medmindre ansøgeren ansættes, eller giver samtykke til at blive gemt i en yderligere periode. 
 

2.5 Helbredsoplysninger 

I visse tilfælde kan det være nødvendigt og også obligatorisk for dig at oplyse helbredsoplysninger, der karakteriseres som en følsom personoplysning. Dette gælder, hvis du har en sygdom, som påvirker din arbejdsevne/funktionsdygtighed i forhold til den pågældende stilling. Disse oplysninger vil alene blive registreret, hvis der gives samtykke hertil, eller hvis oplysningerne falder inden for helbredsoplysningslovens § 2, og du således er forpligtet til at oplyse dem til CUBIC. Hvis du ikke opnår en ansættelse ved CUBIC, vil helbredsoplysningerne blive slettet igen sammen med ansøgningen og bilagene hertil.  

 

2.6 Efterfølgende ansættelse 

Alle afgivne personoplysninger fra rekrutteringsprocessen vil blive opbevaret under ansættelsesforholdet, hvis du efterfølgende ansættes hos CUBIC.

 

3. Videregivelse af dine personoplysninger

CUBIC videregiver ikke de personoplysninger, du afgiver i din ansøgning og tilhørende bilag samt i forbindelse med en rekrutteringsproces, til tredjemand. 

 

4. Brug af databehandlere

Dine personoplysninger anvendes alene af CUBIC og til ovennævnte formål. 

0De databehandlere, CUBIC benytter, håndterer alene personoplysninger efter instruks fra CUBIC og således også kun til de specifikke formål, CUBIC har fastlagt. Databehandlerne er desuden underlagt samme sikkerhedskrav som CUBIC, og de personoplysninger, der gives adgang til, behandles derfor altid fortroligt.
 

5. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

CUBIC behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls. Derudover har vi en række fysiske sikkerhedsprocedurer, herunder blandt andet adgangsbegrænsning og aflåsning af lokaler, som sikrer mod, at uvedkommende får adgang til lokaler med fysisk eller elektroniske data. 
 

6. Dine rettigheder

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længde de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte CUBIC. Du finder kontaktoplysningerne ovenfor.  
 
Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet). 
 
CUBIC er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os på ovennævnte e-mailadresse. 
 
Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. 
 
Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte os på ovennævnte mailadresse.