PRIVATLIVSPOLITIK 

Kunder og samarbejdspartnere

1. Indledning

Som et led i det daglige arbejde hos Cubic behandler virksomheden en række personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside, samt om alle vores kunder og samarbejdspartnere. Cubic er meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler personoplysninger om vores kunder, samarbejdspartnere mv. 
 
Indsamling og behandling af personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og virksomheden behandler alene personoplysninger, hvis der er et grundlag herfor. Derudover er Cubic meget opmærksom på, at virksomheden alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom disse alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor. 
 
1.1 Dataansvarlig 
Cubic betragtes som dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere mv. Nedenfor findes alle relevante kontaktoplysninger:
Navn: CUBIC-Modulsystem A/S
Adresse: Skjoldborgsgade 21, 9700 Brønderslev
CVR nr.: 57 81 77 12
E-mail: info@cubic.eu
 
2. Behandling af personoplysninger og formålet hermed
 
2.1 Besøg på vores hjemmeside
Du kan tilgå vores hjemmeside via din PC, telefon, tablet eller lignende enheder. Virksomheden anvender cookies på vores hjemmesider for at få oplysninger om din adfærd på og brugen af hjemmesiden. Vi henviser i den forbindelse til vores gældende cookiepolitik, som du bliver bedt om at acceptere, når du besøger vores hjemmeside. Cookiepolitikken indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger.
 
Det muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Du kan læse, hvordan du gør dette, i vores cookiepolitik. Hvis du blokerer for cookies kan du dog risikere, at vores websit ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
 
Når du besøger vores hjemmeside, indsamles bl.a. følgende oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, din geografisk placering, din aldersgruppe, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Virksomheden kan ikke identificere dig ud fra ovennævnte oplysninger, og oplysningerne anvendes alene til at optimere brugen af hjemmesiden.
 
I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles vi desuden dine personoplysninger i form af navn, telefonnummer, land, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af et login på vores hjemmeside eller ved tilmelding til vores træningsprogrammer eller nyhedsbrev. I så fald sammenkører vi disse oplysninger med de ovennævnte oplysninger om din adfærd på hjemmesiden. Dette gør vi med henblik på at kunne optimere vores hjemmeside og markedsføring, herunder vise relevant indhold på vores hjemmeside og de medier, vi markedsfører os på, næste gang du besøger en af disse sider. Ved at sammenkøre dataene sikrer vi således, at du alene får vist relevant fra os indhold på vores eller andre hjemmesider og platforme.
 
2.2 Ved modtagelse af henvendelser
Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside (kontaktformular) eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Du vil som nævnt ovenfor blive bedt om at oplyse navn, e-mail, telefonnummer, evt. ansættelsessted og det, henvendelsen drejer sig om, når du henvender dig via vores kontaktformular. Vi Indhenter disse oplysninger for at kunne håndtere din henvendelse.
 
Hvis du eksempelvis kontakter os over LinkedIn, vil vi - via LinkedIn - modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på LinkedIn er. 
 
Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant - notere dit navn og formålet med henvendelsen ned. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi modtager fra vores kunder. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, ned i vores system. 
 
2.3 Ved tilmelding til nyhedsbreve
Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbreve på hjemmesiden eller ved at kontakte os. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dine personoplysninger i form af navn og e-mailadresse. Vi sletter dine personoplysninger igen, hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage nyhedsbreve. Det-te kan du altid gøre ved at kontakte os pr. mail eller telefon.
 
2.4 Ved oprettelse som partner
Du har mulighed for at blive partner, hvis du/din virksomhed er fast kunde hos os. Dette betyder, at du/din virksomhed kan få adgang til en række brugbar information omkring vores produkter, som ikke er tilgængelig for andre. Du/din virksomhed kan blive partner ved at oprette sig på vores hjemmeside. 
 
2.5 Ved download af dokumenter 
Vi indhenter ikke personoplysninger i forbindelse med, at du downloader dokumenter på vores partner hjemmeside.
Vi giver endvidere mulighed for download af diverse materialer fra CUBIC.eu. Ved download på denne side indsamler vi dine personoplysninger i form af navn, e-mailadresse og firmanavn. Vi sletter dine personoplysninger igen, hvis du tilbagekalder dit samtykke, hvilket du altid kan gøre ved at kontakte os pr. mail eller telefon.
 
2.6 Ved indgåelse af aftaler
Vi handler udelukkende med erhvervsdrivende kunder/samarbejdspartnere, men da vi altid indgår afta-len med en konkret kontaktperson, vil vi typisk behandle en række personoplysninger om vedkommende. Vi registrerer i så fald kontaktpersonens navn, e-mail, direkte telefonnummer og mobiltelefonnummer, således at vi har mulighed for at komme i kontakt med vedkommende. Der registreres aldrig følsomme personoplysninger om en kontaktperson. 
 
Derudover registrerer vi i nogle tilfælde ligeledes oplysninger om kontaktpersonens interesser eller ved-kommendes/virksomhedens ønsker i forhold til vores produkter. Dette gør vi for at kunne yde en mere optimal kundeservice. 
 
 
2.7 Ved gennemførelse af betalinger
Hos Cubic har vi oprettet et debitorregister, som indeholder navn, adresse, telefonnummer og e-mail på samtlige af vores debitorer. Hvis debitoren er en virksomhed, vil det typisk være virksomhedens navn og kontaktoplysninger, vi registrerer, men der kan ligeledes være koblet en kontaktperson på debitoren. Alle oplysningerne registreres i vores økonomisystem, og vi anvender dem alene til at afregne for de aftalte ydelser. 
 
2.8 Ved deltagelse i kurser/træning
Cubic afholder en række kurser/træningsarrangementer for kunder, hvor det er nødvendigt med tilmelding. I den forbindelse behandler virksomheden kontaktoplysninger om deltagerne i arrangementet i form af deres navn, hvor de arbejder/titel samt e-mailadresse. Dette gør vi for at kunne håndtere tilmeldingerne til kurser/træningen. Vi gemmer efterfølgende tilmeldingslisterne i 18 måneder, idet vi har behov for at kunne se tilmeldingslisterne i forbindelse med, at vi opdaterer den pågældende kundes certifikat. 
 
Hvis du deltager i et arrangement, skal du være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde tager situationsbilleder til træningen og deler dem på vores hjemmeside og/eller sociale medier. Formålet hermed er at brande de kurser/den træning, vi afholder samt virksomheden som helhed. Hvis du ikke ønsker at være med på eventuelle situationsbilleder, kan du blot oplyse os herom ved starten af et arrangement.
 
2.9 Brug af Cubics netværk
Der er etableret netværk på alle Cubics lokationer. 
 
Gæster, hvis identitet er kendt af virksomheden, kan få udleveret kodeord til gæstenetværket og tilslutte eget udstyr til netværket, forudsat at udstyret ikke generer andre systemer. Netværket kan og må kun anvendes til internetadgang – direkte adgang til interne systemer er ikke tilladt fra gæstenetværket. Vi logger de enheder, som benytter gæstenetværket. 
 
3. Ophør af kunde- og samarbejdsforhold og opbevaringsperiode
Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter. 
 
Cubic har vurderet, at det udgør en saglig opbevaringsgrund, at vi kan dokumentere historikken i forbindelse med et kunde- eller samarbejdsforhold, herunder at vi har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i relation til dig som kunde eller samarbejdspartner. De personoplysninger, vi bru-ger til at administrere et aftaleforhold, vil derfor først blive slettet i henhold til vores gældende slettepolitik, efter at aftaleforholdet er ophørt. Vi opbevarer dog altid kontrakter og andre aftaler eller korrespondance, som knytter sig til den indgåede aftale, i 5 år efter kunde-/samarbejdsophøret. Dette gør vi af hensyn til overholdelse af bogføringslovens opbevaringskrav og for at kunne dokumentere de indgåede aftaler. 
 
Derudover opbevarer vi altid alt bogføringsmateriale i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, hvori bogføringen er sket. Dette gør vi ligeledes for at overholde bogføringslovens opbevaringskrav. Vi sletter ligeledes ikke personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. hvis der opstår en tvist eller som følge af økonomiske udeståender mellem Cubic og kunden/samarbejdspartneren.
 
Øvrige personoplysninger slettes løbende, når vi vurderer, at vi ikke længere har et grundlag for at behandle disse. Vi ligger ved denne vurdering vægt på, katergorien af personoplysninger, hvad formålet med at opbevare personoplysningerne er, samt din interesse i at få slette oplysningerne. Vi sletter ek-sempelvis de personoplysninger, du har afgivet ifm. tilmelding til vores nyhedsbrev, hvis du afmelder dig nyhedsbrevet igen. 
 
4. Sikkerhed, overførsel eller videregivelse af personoplysninger
Cubic behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
 
Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi har et særligt grundlag herfor. Eksempler på, at vi kan være pålagt at videregive personoplysninger om dig kan videregivelse af de relevante personoplysninger til vores advokat eller revisor i forbindelse med behandling af retstvister eller udarbejdelse af årsregnskab. 
 
5. Dine rettigheder
Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere herom, men du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvis vi ikke imødekommer din anmodning i henhold til nedenstående punkter, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.   
 
5.1 Ret til indsigt i egne personoplysninger 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i forbindelse med vores administration af lejeforholdet, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med. 
 
5.2 Ret til at få rettet urigtige personoplysninger 
Såfremt Cubic behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.
 
5.3 Ret til sletning
Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af Cubics slettepolitikker. 
 
5.4 Ret til at gøre indsigelse 
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om dennes legitime interesser går forud for kundens interesser. 
 
5.5 Dataportabilitet 
Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i en almindelig anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige. 
 
5.6 Tilbagekaldelse af samtykke 
Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. 
 
5.7 Klagevejledning til Datatilsynet 
Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilysnet.dk.